Типове положення про кафедру - Морський інститут післядипломної освіти ім.контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова

Типове положення про кафедру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЗ «МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ КОНТР-АДМІРАЛА ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА УШАКОВА»

 

СХВАЛЕНО

Вченою радою

Протокол № 1 від « 27 » вересня 2016р.

Вчений секретар

__________________ Н.М. Стеценко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Ректор

______________ Е.М. П’ятаков

« 27 » вересня 2016 р.

 

 

 

 

 

ТИПОВЕ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

 

№ 003/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсон - 2016

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

 1. Положення розроблене першим проректором І.В. Соколом, проректором з науково-педагогічної роботи В.А. Скороходовим.
 2. Положення розглядається і схвалюється Вченою радоюм ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова»
 3. Затверджується ректором ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова».
 4. Вводиться в дію з моменту затвердження.
 5. Періодична перевірка Положення проводиться з інтервалом, що не перевищує 12 місяців.
 6. Зміни до Положення розробляються за результатами застосування його на практиці або при зміні вимог нормативних документів, на підставі яких розроблено Положення.
 7. Зміни затверджуються після схвалення Вченою радою ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова».

 

1. ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1.        Це положення є внутрішнім нормативним документом, яке встановлює правовий стан кафедр Інституту, визначає їх завдання, функції, структуру, організаційні форми, механізми управління та функціонування кафедр; права та відповідальність завідуючих кафедрами, викладачів та співробітників; основні положення політики ректорату і деканів по відношенню до кафедр;

1.2.        Конфіденційність. Це Положення є внутрішнім нормативним документом Інституту і не підлягає поданням іншим сторонам, окрім як аудиторам Інституту чи аудиторам органу з сертифікації при проведенні перевірок якості та іншим органам, що здійснюють перевірку. 

2. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2.1.     Це положення поширюється на всі кафедри Інституту.

 3. Нормативні посилання

 • Статут Інституту.
 • Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність».
 • Накази Міністерства освіти і науки України «Положення про академічні відпустки та повторне навчання  у вищих закладах освіти» від 06.06.1996 р. №191/153, «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» від 15.07.1996 p. №245, «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 07.08.2002 p. №450.

4. ТЕРМІНИвизначення та скорочення

Кафедра – це базовий структурний підрозділ Інституту, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за певною спеціальністю (освітньою програмою) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання;

Предметно-методична секція – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить освітню, методичну та наукову діяльність з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін, і створюється з ініціативи кафедри й затверджується наказом ректора Інституту за умови, якщо до її складу входить не менше ніж три науково-педагогічних працівники;

Науково-педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю.

Також у даному документі використовуються терміни й визначення із ISO 9000:2015.

Скорочення

Інститут – ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова»

5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1         Класифікація кафедр Інституту

5.1.1.   Випускова кафедра – це кафедра,що набуває відповідно до наказу по Інституту статусу випускової і відповідальної за підготовку та випуск фахівців з конкретної освітньої програми. Вона створює навчально-методичний комплекс дисциплін з відповідної освітньої програми.

Випускова кафедра може давати навчальні доручення іншим кафедрам Інституту з метою з’ясування і більш детального вивчення тем, які необхідні в вивченні фахових навчальних дисциплін.

5.1.2.   Невипускова кафедра – це кафедра, що здійснює підготовку майбутніх фахівців, що випускаються Інститутом, з гуманітарних, соціально-економічних, природничо-наукових, математичних, загально-професійних дисциплін.

Невипускові кафедри відповідають за викладання навчальних дисциплін гуманітарного та фундаментального циклу відповідно до освітніх програм підготовки.

5.1.3.   Кафедри Інституту підпорядковуються декану факультету. У своїй діяльності кафедра керується чинним законодавством України, стандартами вищої освіти, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Статутом Інституту, наказами та розпорядженнями ректора, розпорядженнями проректорів, рішеннями Вченої ради Інституту, розпорядженнями декана факультету, документами системи управління якістю Інституту, у тому числі цим Положенням про кафедру.

5.1.4.   Управління діяльністю кафедри здійснюється на принципах єдиноначальності і колегіальності.

5.2         Склад та структура кафедри та її працівників

5.2.1     Кафедри Інституту можуть мати у своєму складі, навчальні та наукові лабораторії, навчальні кабінети, навчально-виробничі майстерні, навчальні бази, що створюються за пропозицією кафедри, факультету або ректорату рішенням Вченої ради Інституту і закріплюються за кафедрою наказом по ректора Інституту.

5.2.2     Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри.

5.2.3  На кафедрі передбачаються посади науково-педагогічного, навчально-допоміжного, виробничого та іншого персоналу: професора, доцента, старшого викладача, викладача, асистента, старшого інженера, інженера, завідувача лабораторією (кабінетом), старшого лаборанта, лаборанта, майстра виробничого навчання та інших.

5.2.4.Штатний розпис кафедри, погоджений з деканом відповідного факультету, навчальним відділом, відділом методичної роботи і практик, створюється і затверджується наказом по Інституту. Прийом штатних науково-педагогічних працівників кафедри здійснюється у відповідності до діючого законодавства України.

5.3         Порядок створення, реорганізації та ліквідації кафедр

5.3.1.   Кафедра створюється (реорганізується) рішенням Вченої ради Інституту за пропозицією ректорату, факультету, існуючої кафедри.

5.3.2.   Кафедра створюється при наявності не менше п'яти штатних науково-педагогічних працівників, з яких не менше трьох повинні мати вчені ступені чи звання.

5.3.3.   Реорганізація існуючих кафедр проводиться при зміні їх класифікації, найменування, об'єднанні чи поділі кафедр.

5.3.4.   Для створення та реорганізації кафедри ініціатори готують на ім'я ректора рапорт з обґрунтування необхідності створення нової або реорганізації існуючої кафедри, її передбачуваної класифікації, обсягу навчального навантаження (для нової кафедри на найближчі п'ять років), необхідних джерел фінансування та матеріально-технічного забезпечення, передбачуваного завідувача кафедрою, первісного складу та найменування кафедри.

5.3.5.   Отримані пропозиції розглядаються на Вченій раді факультету, в структурі якого передбачається функціонування створюваної кафедри. Рішення Вченої ради факультету та його мотивований висновок передаються в ректорат для розгляду на засіданні Вченої ради Інституту.

5.3.6.   Остаточне рішення про створення або реорганізацію кафедри приймає Вчена рада Інституту. Прийняте рішення оформлюється наказом ректора Інституту.

5.3.7.   Ліквідація кафедри може бути здійснена, якщо кафедрою не виконано покладених на неї обов'язків, передбачених розділі 6 цього Положення, при закритті спеціальностей, за якими кафедра вела підготовку. Остаточне рішення про ліквідацію кафедри приймає Вчена рада Інституту.

6. Обов'язки, права та відповідальність кафедри і її працівників

6.1.     Основні функціональні обов'язки кафедри:

 • розробка стратегії розвитку кафедри, перспективних і річних планів її роботи;
 • проведення за всіма формами навчальних занять, керівництво навчальною, виробничою та переддипломною практиками, курсовим і дипломним проектуванням, а також самостійною роботою студентів;
 • проведення заліків, екзаменів з дисциплін кафедри, атестації (для випускової кафедри), вступних випробувань з абітурієнтами; перевірка та прийом контрольних, розрахунково-графічних робіт, рефератів і інших видів робіт;
 • підготовка підручників, навчальних посібників, робочих програм та інших методичних розробок, що входять до складу навчально-методичних комплексів з дисциплін кафедри, а також монографій, наукових праць і наукових публікацій;
 • підготовка спільно з деканатами відповідних факультетів освітніх програм;
 • участь в організації та проведенні безперервного моніторингу якості підготовки фахівців;
 • проведення заходів щодо організації виховної роботи серед студентів;
 • організація і проведення науково-дослідних робіт, підготовка пакета замовлень на науково-дослідні роботи та гранти, організація та керівництво науково-дослідною роботою студентів;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів, у тому числі через аспірантуру та докторантуру, спрямованих на підвищення якості педагогічного складу кафедри;
 • розробка індивідуальних планів навчальної, методичної, наукової, виховної, профорієнтаційної та іншої роботи викладачів кафедри; вивчення, узагальнення та поширення досвіду кращих викладачів, надання допомоги починаючим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • розробка нових технологій навчання, застосування в навчальному процесі нових досягнень науки і техніки, в тому числі і результатів науково-дослідної роботи кафедри, сучасних технічних засобів, комп'ютерної техніки та телекомунікаційних можливостей Інституту;
 • встановлення зв'язку з зовнішніми та внутрішніми споживачами, участь у маркетингу потреби випускників;
 • підготовка та подання до відділу методичної роботи і практик якісних матеріалів щодо проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту кафедри, оцінці її рейтингових показників, відкриттю нових спеціальностей та освітніх програм вищої освіти, а також за іншими видами діяльності кафедри згідно з рішеннями Вченої ради Інституту, наказами ректора, розпорядженнями проректорів, декана факультету;
 • організація участі викладачів, співробітників, студентів, аспірантів і докторантів кафедри в конкурсах, конференціях, семінарах, творчих виставках, олімпіадах тощо;
 • координація діяльності кафедри зі структурними підрозділами Інституту, розвиток ділових та творчих зв’язків зі спорідненими кафедрами інших ВНЗ, спорідненими підприємствами і організаціями;
 • встановлення і розвиток творчих зв'язків з іноземними ВНЗ з навчально-методичних та наукових питань, а також по підвищенню кваліфікації викладачів і аспірантів;
 • забезпечення збереження закріплених за кафедрою приміщень, обладнання, літератури, методичних і навчальних матеріалів та інших матеріальних цінностей;
 • участь у профорієнтаційній роботі та працевлаштуванні випускників кафедри;
 • ведення діловодства, навчальної, методичної, наукової та довідково-інформаційної документації, облік майна, складання планів та звітів за обсягом робіт, витрат і прибутків.

6.2.     Основні права кафедри

6.2.1.  Кафедра має право:

 • брати участь у виборі завідувача кафедрою;
 • пропонувати претендентам на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників прочитати пробні лекції або провести інші види занять, виступити з повідомленням за запропонованою тематикою своїх наукових досліджень, прийняти рекомендації по кожній кандидатурі та довести їх до відома Вченої ради з метою обрання на вакантну посаду за конкурсом;
 • володіти та користуватися обладнанням, засобами і приміщеннями, переданими кафедрі рішенням керівництва Інституту або факультету в господарське ведення;
 • надавати заявку для придбання матеріалів, обладнання та іншої продукції, необхідної для забезпечення та проведеного навчального і наукового процесів;
 • видавати навчальну, методичну і наукову літературу з профілюючої діяльності кафедри за рахунок виділених коштів;
 • готувати пакет замовлень на виконання науково-дослідних робіт і грантів, а також договорів на надання додаткових освітніх послуг з іншими організаціями;
 • проводити наукові та методичні конференції;
 • направляти своїх представників на національні та міжнародні конференції та наради для обміну досвідом, підвищення кваліфікації в межах виділених лімітів на витрати;
 • представляти на списання в установленому порядку морально застаріле і зношене устаткування та обладнання;
 • визначати структуру кафедри і створення її кафедральних підрозділів;
 • готувати проект списку керівників випускних кваліфікаційних робіт студентів, складу екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти, керівників аспірантів, кандидатів в аспірантуру і докторантуру.

6.3.     Відповідальність кафедри

6.3.1.  Колектив кафедри несе відповідальність:

 • за невиконання покладених на кафедру завдань і функцій;
 • за підготовку студентів з рівнем знань, який не відповідає вимогам міжнародної конвенції ПДНВ-78.

6.3.2.  Завідувач кафедрою несе персональну відповідальність:

 • за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією;
 • за несвоєчасність виконання або невиконання покладених на кафедру завдань і функцій, планів роботи за всіма напрямками діяльності.

6.3.3.  Працівник кафедри несе відповідальність:

 • за неналежне виконання або невиконання своїх обов'язків, передбачених посадовою інструкцією;
 • за порушення правил внутрішнього розпорядку Інституту, правил протипожежної безпеки і техніки безпеки відповідно до чинного законодавства;
 • за правопорушення і злочини, скоєні в період здійснення своєї діяльності відповідно до чинних цивільного, адміністративного і кримінального законодавств;
 • за порушення прав студентів, аспірантів, інших категорій осіб, які навчаються при виконанні своїх службових обов'язків;
 • за завдання матеріальної шкоди відповідно до чинного законодавства. 

7.         Керівництво кафедрою

7.1.     Безпосереднє керівництво діяльністю кафедри здійснює завідувач кафедрою, який обирається на засіданні Вченої ради Інституту з числа найбільш кваліфікованих і авторитетних фахівців відповідного профілю, терміном на 5 років, і не може перебувати на посаді більш як два строки. Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри.

7.2.     Порядок проведення виборів завідувача кафедрою визначається Вченою радою Інституту. Вибори проводяться шляхом таємного голосування. Прийняте Вченою радою рішення про обрання завідувача кафедрою оголошується на засіданні. За результатами рішення Вченої ради ректор Інституту видає наказ про призначення завідувача кафедрою. Ректор укладає з обраним завідувачем кафедрою контракт.

7.3.     Завідувач кафедрою підпорядковуються безпосередньо декану факультету. З питань діяльності кафедри її завідувач має право звертатися до ректора, проректорів, керівників всіх структурних підрозділів Інституту;

7.4.     У своїй діяльності завідувач кафедри керується чинним законодавством, нормативними актами, Статутом Інституту, а також наказами та обов'язками, покладеними на нього керівництвом Інституту та деканом факультету;

7.5.     Завідувач кафедрою відповідно до Положення про кафедру самостійно визначає обсяг навчальної, методичної, наукової, виховної та інших видів роботи для кожного викладача кафедри, в межах своїх повноважень видає розпорядження, обов'язкові для всіх працівників кафедри, і несе персональну відповідальність за результати роботи кафедри.

7.6.     На час відсутності завідувача кафедрою для здійснення поточної діяльності обов'язки завідувача покладаються наказом ректора на одного із співробітників кафедри за поданням завідувача кафедри.

7.7.     Ректорат та декан факультету зобов'язані всіляко сприяти виконанню завідувачем кафедрою посадових обов'язків.

7.8.     Декан факультету не має права приймати рішення, що стосуються інтересів кафедри, без попереднього інформування завідуючого.

7.9.     Колегіальним органом управління кафедрою є засідання кафедри, що проводиться під головуванням завідувача кафедри, в якому беруть участь з правом вирішального голосу науково-педагогічні працівники, включаючи сумісників (не менше 0,5 ставки), аспіранти очної форми навчання та докторанти. На засіданні кафедри розглядаються основні питання діяльності та розвитку кафедри. Навчально-допоміжний персонал і та інші працівники кафедри беруть участь у засіданні кафедри з правом дорадчого голосу при розгляді окремих питань, що стосуються їх діяльності.

7.10.   Відповідальність за технічний стан навчальних і наукових лабораторій та аудиторій закріплених наказом ректора за кафедрою, несе завідувач лабораторією (лабораторіями) кафедри, який призначається наказом ректора за поданням завідувача кафедрою.

7.11.   Під час відсутності завідувача лабораторією його функції виконує співробітник кафедри, призначений наказом ректора за поданням завідувача кафедрою.

7.12.   Відповідальність за безпеку життєдіяльності студентів під час виконання ними своїх навчальних обов'язків на занятті несе викладач, який проводить заняття.

7.13.   Розпорядженням завідувача кафедрою ряд працівників кафедри призначаються відповідно до їх компетенції відповідальними особами за основні види діяльності (процеси, підпроцеси) кафедри, які виконують функції власників процесів в системі менеджменту якості і функціонально підпорядковуються відповідальному за якість кафедри.

7.14.   Ведення діловодства на кафедрі може покладатися на співробітника кафедри з його згоди розпорядженням завідувача кафедрою. Співробітник, призначений відповідальним за ведення діловодства на кафедрі, забезпечує облік та проходження документів у встановлені терміни, інформує завідувача кафедрою про стан їх виконання, здійснює ознайомлення працівників з нормативними та методичними документами. 

8. Функції та процеси кафедри.

8.1.     Кафедра здійснює наступні функції:

8.1.1.  Навчальна та навчально-методична діяльність:

 • проведення всіх видів навчальних занять за всіма формами навчання за закріплених за кафедрою дисциплін у відповідністі з навчальним планом;
 • розробка навчальних та робочих навчальних планів у рамках стандарту вищої освіти за всіма формами навчання (для випускових кафедр);
 • участь у розробці, уніфікації та погодженні проектів навчальних планів в рамках відповідного циклу дисциплін (для невипускових кафедр);
 • розробка навчально-методичних комплексів дисциплін, закріплених за кафедрою, проведення їх погодження та подання на затвердження в установленому порядку;
 • участь в організації та плануванні навчального процесу спеціальності;
 • участь у заходах, що проводяться Інститутом з модернізації навчального процесу та підвищення якості навчання;
 • організація та контроль самостійної роботи студентів, курсових робіт та проектів;
 • забезпечення підвищення якості викладання шляхом удосконалення наявних методик навчання, вивчення та впровадження нових методик і технологій навчання;
 • здійснення комплексного методичного забезпечення навчальних дисциплін, підготовка підручників, навчальних посібників, методичних посібників, методичних матеріалів з усіх видів і форм навчання; формування навчально-методичних комплексів за спеціальністю (для випускових кафедр);
 • керівництво виконанням студентами випускних кваліфікаційних робіт і організація рецензування цих робіт;
 • надання в установленому порядку платних додаткових освітніх послуг за профілем кафедри;
 • здійснення в установленому порядку поточного контролю успішності студентів із застосуванням рейтингової системи оцінки;
 • підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, встановлення творчих зв'язків з кафедрами інших вузів, вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи кращих викладачів, надання допомоги початківцям-викладачам в оволодінні викладацькою майстерністю.

8.1.2.  Наукова діяльність:

 • участь в науково-дослідній роботі Інституту, проведення наукових досліджень з фундаментальних, науково-технічних, соціально-економічних і гуманітарних програм, з проблем вищої освіти в тісному зв'язку із завданнями підвищення якості підготовки фахівців;
 • проведення науково-методичних семінарів кафедри з обговоренням питань, спрямованих на підвищення рівня педагогічної майстерності, заслуховуванням звітів викладачів про підвищення кваліфікації, доповідей аспірантів і докторантів за матеріалами дисертації та інших;
 • проведення експертної оцінки закінчених науково-дослідних робіт, рекомендації їх до публікації та/або до впровадження результатів;
 • розгляд дисертацій, представлених до захисту працівниками кафедри, а також розгляд дисертацій, представлених до захисту іншими здобувачами, за дорученням Вченої ради;
 • участь у перепідготовці кадрів з нових перспективних напрямів науки і техніки, участь відповідно до встановленого порядку у підвищенні кваліфікації фахівців, зайнятих у відповідних галузях науки і техніки;
 • здійснення в установленому порядку співпраці з кафедрами інших ВНЗ, у тому числі зарубіжних, а також з науково-дослідними організаціями за профілем кафедри;
 • організація науково-дослідної роботи студентів.

8.1.3.  Виховна робота зі студентами:

 • участь у формуванні та розвитку культурних і моральних якостей студентів;
 • виконання обов'язків кураторів студентських груп викладачами кафедри за завданням деканату;
 • організація і проведення позанавчальної виховної роботи зі студентами.

8.1.4.  Робота з профорієнтації студентів та сприяння працевлаштуванню випускників:

 • розвиток співробітництва з підприємствами, установами, організаціями під час підготовки фахівців за профілем кафедри;
 • залучення до педагогічної діяльності провідних вчених і фахівців наукових організацій і підприємств;
 • участь в агітаційній роботі Інституту по залученню абітурієнтів;
 • збір відомостей про затребуваність фахівців різного рівня професійної підготовки за профілем кафедри, сприяння випускникам кафедри у працевлаштуванні та в укладанні договорів про працевлаштування (для випускових кафедр);
 • участь у складанні та укладенні договорів з роботодавцями на підготовку фахівців (для випускових кафедр);
 • забезпечення взаємодії з випускниками кафедри (для випускових кафедр).

8.1.5.  Участь у проведенні комплексної оцінки діяльності Інституту, акредитації спеціальності та функціонуванні системи менеджменту якості:

 • проведення заходів для комплексної оцінки діяльності Інституту та акредитації спеціальності, покладених на кафедру наказом ректора;
 • подання інформації для щорічного моніторингу діяльності Інституту зовнішніми організаціями;
 • виконання робіт, пов'язаних з функціонуванням системи менеджменту якості.

8.1.6.  Розвиток, модернізація і зміцнення матеріально-технічної бази кафедри:

 • постійне вдосконалення і оновлення обладнання навчальних і наукових лабораторій.

8.2.     Календарна матриця виконання основних робіт на навчальний рік і розподіл відповідальності і повноважень включаються до «Положення про кафедру» в якості додатка А.

8.3.     Кафедра здійснює моніторинг задоволеності студентів в процесі отримання ними освітніх послуг, випускників та організацій-роботодавців, викладачів і співробітників кафедри та інших підрозділів шляхом проведення наступних заходів:

 • аналіз підсумків діяльності кафедри за навчальний рік, у тому числі результатів роботи системи менеджменту якості (річний звіт);
 • аналіз завідувачем кафедрою інформації про якість надання освітніх послуг, що надходить від студентських груп, від випускників та підприємств, де працюють випускники;
 • аналіз підсумків щорічного анкетування випускників;
 • розгляд питань успішності студентів на засіданнях кафедри;
 • взаємні відвідування занять викладачами кафедри з подальшим обговоренням підсумків на засіданні кафедри;
 • проведення відкритих лекцій та інших форм занять;
 • аналіз підсумків атестації здобувачів вищої освіти (для випускових кафедр);
 • аналіз підсумків коригувальних та попереджувальних заходів, спрямованих на усунення або попередження невідповідностей та поліпшення якості. 

9.         Організація діяльності кафедри.

9.1.     Організація і планування навчальної та навчально-методичної діяльності.

9.1.1.  Кафедра працює відповідно до навчальних планів, затвердженими Вченою радою Інституту, графіком навчального процесу та річним планом роботи кафедри. Річний план роботи кафедри складається завідувачем кафедри, затверджується на засіданні кафедри, проходить погодження з деканом факультету, проректором з навчально-методичної роботи, проректором з науково-педагогічної роботи і затверджується першим проректором. Плани роботи лабораторій, методичних кабінетів та інших підрозділів кафедри складаються їх керівниками і затверджуються завідувачем кафедри.

9.1.2.  Навчальні програми дисциплін розробляються викладачами кафедри. Складені програми обговорюються на засіданні кафедри, погоджуються з проректором з навчально-методичної роботи та затверджуються першим проректором.

9.1.3.  Розподіл навчального навантаження науково-педагогічних працівників кафедри (по семестрах) здійснює завідувач кафедри.

9.1.4.  На підставі розподіленого навчального навантаження складаються індивідуальні плани науково-педагогічних працівників.

9.1.5.  У навчальному процесі кафедра використовує наступні види навчальних занять: лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні роботи.

9.1.6.  Управління навчальною роботою студентів поза розкладом досягається шляхом організації самостійної роботи з використанням семестрового графіка самостійної роботи студентів та проведенням консультацій.

9.1.7.  В якості контрольних заходів передбачено:

а) поточний контроль успішності: домашні завдання, захист лабораторних та практичних робіт, контрольні роботи, реферати, тестування;

б) семестровий контроль знань: заліки й екзамени;

в) атестація здобувачів вищої освіти.

9.1.8.  Моніторинг процесу засвоєння знань, умінь, навичок, компетентностей кожним студентом проводиться за допомогою рейтингової системи оцінки успішності протягом всього періоду навчання деканатом факультету. Рейтинг розташовується на офіційному сайті Інституту і доступний всім відвідувачам.

9.1.9.  Кафедра веде документацію згідно з переліком, представленому в Додатку Б цього Положення.

9.1.10.Кафедра оформляє інформаційний стенд, на якому розміщуються:

 • розклад занять, що проводяться викладачами кафедри;
 • розклад консультацій та індивідуальних занять викладачів кафедри;
 • розклад додаткових занять в лабораторіях;
 • перелік тем для науково-дослідних робіт студентів;
 • розклад заліків й екзаменів з дисциплін кафедри;
 • інша інформація, необхідна для організації роботи кафедри.

9.1.11.Кафедра оформляє стенди методичного супроводу навчального процесу в лабораторіях і комп'ютерних класах, що містять графіки проведення контрольних робіт, проведення тестування з відповідних дисциплін, зразки оформлення студентських, робіт і іншу інформацію.

9.1.12.Протягом семестру проводиться контроль за ходом навчального процесу:

 • контроль виконання розкладу занять;
 • контроль виконання індивідуальних планів викладачів;
 • контроль виконання графіка самостійної роботи студентів.

9.1.13.Результати контролю виконання всіх видів робіт кафедри, в тому числі результати внутрішніх і зовнішніх аудитів відображаються в документації системи менеджменту якості кафедри.

9.1.17.На засіданні кафедри при обговоренні підсумків семестру у випадках виявлення причин, що негативно впливають на якість засвоєння студентами навчального матеріалу, виробляється рішення про усунення цих причин і підвищення якості підготовки студентів.

9.2.     Організація і планування науково-дослідної діяльності.

9.2.1.  Науково-дослідна робота на кафедрі планується за напрямами наукових досліджень і розробок Інституту, що проводяться працівниками кафедри.

9.2.2.  Річний план науково-дослідної роботи кафедри формується завідувачем.

9.2.3.  Керівники науково-дослідних робіт організовують обговорення отриманих наукових результатів на семінарах, конференціях і сприяють публікації отриманих результатів. Керівники науково-дослідних робіт звітують про результати наукової діяльності на засіданнях кафедри.

9.3.     Організація і планування технічного забезпечення діяльності.

9.3.1.  Планування робіт з технічного обслуговування діяльності кафедри здійснюється за двома видами робіт: навчальною і науковою.

9.3.2.  Планування здійснюється, як правило, на навчальний рік.

9.3.3.  При плануванні передбачається поточний ремонт лабораторних установок і приладів, що вийшли з ладу, або вимагають профілактичних робіт відповідно до інструкцій.

9.3.4.  Порядок виконання робіт кожним із працівників лабораторії визначається відповідними завданнями і посадовими інструкціями.

9.3.5.  Перевірка діяльності лабораторії на відповідність діючим планам і інструкціям проводиться завідувачем кафедрою. Завідувач кафедрою періодично (не рідше 1 разу на рік) перевіряє роботу лабораторії, для чого створюється кафедральна комісія. Результати перевірки оформляються актом, на підставі якого складається план коригувальних заходів.

9.3.6.  Коригувальні заходи складаються як на підставі актів перевірки діяльності лабораторії, так і в міру виявлення недоліків у роботі або виникненні необхідності її вдосконалення.

9.3.7.  Виконання коригувальних заходів контролюється завідувачем кафедрою по термінах запланованих робіт.

9.4.     Організація і планування виховної роботи.

9.4.1.  Виховна робота кафедри з студентами здійснюється в процесі взаємодії та співпраці викладачів і студентів у сфері їх спільної навчальної, наукової та позанавчальної роботи.

9.4.2.  Виховна робота кафедри будується на основі планів і програм виховання соціально активної особистості студента, що діють в Інституті.

9.4.3.  Кафедра активно бере участь у формуванні в студентів як професійних, так і соціально необхідних особистісних якостей, які сприятимуть успішному працевлаштуванню та подальшому професійному росту випускника, таких як:

 • культура мислення;
 • вміння працювати в колективі;
 • прагнення до самоосвіти і саморозвитку;
 • організаторські якості;
 • стійкість до постійно змінюваним соціальним, психологічним і економічним факторам;
 • культура здоров'я і здорового способу життя.

9.4.4.  Кафедра сприяє формуванню почуття корпоративності і солідарності, виховує нетерпиме ставлення до наркотиків, пияцтва, антигромадської поведінки. Виховна робота проводиться з урахуванням вікових особливостей студентів, а також їх загальноосвітньої і спеціальної підготовленості.

9.4.5.  Виховна робота відображається в індивідуальних планах викладачів і в кафедральному плані на навчальний рік.

9.4.6.  Кафедра проводить виховні заходи, спираючись на власні можливості, а також на потенціал Інституту.

9.4.7.  З питань організації, методичного та матеріально-технічного забезпечення виховної роботи кафедра взаємодіє з деканатом факультету, відділом методичної роботи і практик, з студентами, іншими кафедрами Інституту.

9.4.8.  Кафедра визначає і пропонує перелік заходів для включення в плани Інституту, встановлює необхідні контакти з профспілковою організацією, студентською радою Інституту. Кафедральні заходи, включені в плани Інституту, забезпечуються ресурсами Інституту.

9.4.9.  Кафедра приймає участь у заходах, які проводяться з ініціативи факультету або ректорату.

9.4.10.Кафедра стежить і регулярно оновлює інформацію про діяльність кафедри на сайті Інституту.

9.4.11.За досягнення у навчальній та позанавчальній роботі кафедра може представляти працівників і студентів до заохочення.

9.4.12.Кафедра представляє керівництву Інституту працівників кафедри, студентів та аспірантів, які відзначилися в кафедральних заходах, до матеріального і морального заохочення.

9.4.13.Кафедра приймає участь у профорієнтаційній роботі зі студентами, що проводиться в Інституті.

9.4.14.Кафедра піклується про підтримку позитивного морально-психологічного клімату в колективі, а також про здоров'я, умови праці та відпочинку працівників і студентів.

9.4.15.Випускова кафедра сприяє працевлаштуванню випускників, підтримує контакти з випускниками, стежить за їх кар'єрним ростом.

9.4.16.Для організації виховної позанавчальної роботи та координації дій з підрозділами Інституту на кафедрі розпорядженням завідувача кафедрою може бути призначена відповідальна особа.

9.5.     Засідання кафедри.

9.5.1.  Засідання кафедри проводиться один раз на місяць. Позачергові засідання можуть проводитися в міру необхідності.

9.5.2.  Пропозиції до порядку денного засідання кафедри можуть вноситися будь-яким працівником кафедри. Рішенням більшості працівників порядок денний може бути змінений та/або доповнений. У нього можуть бути включені питання, що не вимагають попередньої підготовки. За пропозицією завідувача кафедрою затверджується регламент обговорення прийнятих до розгляду питань.

9.5.3.  У засіданнях кафедри беруть участь науково-педагогічні працівники, включаючи сумісників (не менше 0,5 ставки), аспіранти очної форми навчання та докторанти з правом вирішального голосу. Інші працівники кафедри можуть брати участь у засіданні з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються їх роботи.

9.5.4.  Засідання кафедри є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини працівників кафедри з правом вирішального голосу.

9.5.5.  Голосування здійснюється присутніми на засіданні працівниками кафедри з правом вирішального голосу. З окремих питань визначається форма голосування – відкрита або таємна. Кожен працівник кафедри має один голос. При рівності голосів голос завідувача кафедрою є вирішальним. Рішення кафедри вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх з правом вирішального голосу при кворумі 2/3 від числа працівників кафедри з правом вирішального голосу.

9.5.6.  На засідання кафедри можуть бути запрошені викладачі інших кафедр, вищих навчальних закладів, працівники зацікавлених організацій. Запрошені мають право дорадчого голосу.

9.5.7.  На кожному засіданні кафедри ведеться протокол, який підписується завідувачем кафедрою і секретарем засідання кафедри. Протоколи зберігаються на кафедрі. 

10. УПРАВЛІННЯ Ризиками кафедри

Ризик

Дії, щодо його унеможливлення

Відсутність абітурієнтів

Постійна профорієнтаційна робота

Відсутність науково-педагогічних працівників відповідної кваліфікації

Створення кадрового резерву

Природнє старіння персоналу

Сприянні підготовці власних науково-педагогічних працівників шляхом навчання на освітньо-науковому та науковому рівнях

Недостатня забезпеченість навчальною літературою

Підготовка та видання власних навчальних посібників, конспектів лекцій з дисциплін що викладаються

Хвороба (відрядження, тимчасова відсутність) співробітників кафедри

Забезпечити взаємозамінність співробітників кафедри

 

11. ВЗАЄМОДІЯ ТА ЗВЯЗКИ.

Підрозділ,
посада

Кафедра отримує

Кафедра передає

1

2

3

Деканат

- Розпорядження декана;

- Документи організаційного характеру;

- Залікові та екзаменаційні відомості;

- Плани роботи Вченої ради;

- Виписки з рішень Вченої ради що стосуються діяльності кафедри;

- Плани виховної роботи на факультеті;

- Методичні матеріали з питань виховної діяльності на факультеті;

- Інформаційні матеріали по поточним заходам зі студентами факультету;

- План роботи факультетської комісії з якості;

- Інші організаційно-розпорядчі документи.

- План роботи кафедри на навчальний рік;

- Пропозиції до плану роботи Вченої ради;

- Відомості про поточну успішність студентів в установленому порядку;

- Заповнені залікові та екзаменаційні відомості;

- Пропозиції до проекту наказу про організацію дипломного проектування;

- Пропозиції до проекту наказу про склад комісії з атестації здобувачів вищої освіти;

- Пропозиції про включення кафедральних заходів до календарного плану виховних заходів факультету;

- Звіти про проведені виховні заходи(на вимогу);

- Подання на студентів та працівників за різними обставинами;

- Звіт про роботу кафедри за навчальний рік;

- Інформацію про показники якості діяльності за навчальний рік;

- Відомості для зовнішнього моніторингу (на вимогу);

- Інші відомості на вимогу деканату.

Відділ методичної роботи і практик

- Затверджені навчальні плани;

- Графік навчального процесу Інституту;

- Розклад навчальних занять викладачів кафедри (виписки);

- Затверджені навчальні та робочі навчальні плани;

- Розклад заліків та екзаменів;

- Плани підвищення кваліфікації викладачів;

- Доручення про видання або перевидання підручників, навчальних посібників і навчально-методичної літератури для студентів усіх форм навчання;

- Накази ректора про організацію практик і дипломного проектування;

- Підсумки моніторингу якості підготовки випускників (на основі анкетування випускників).

- План виховної роботи Інституту;

- Інформаційні матеріали з поточних заходів зі студентами;

- Методичні матеріали з питань виховної діяльності

- Проект навчальних та робочих навчальних планів;

- Кафедральний розрахунок навчального навантаження;

- Заявки і пропозиції до розкладу занять на новий семестр;

- Заявки і пропозиції з направлення науково-педагогічних працівників на підвищення кваліфікації;

- Заявки і пропозиції про скерування студентів на практику;

- Заявки і пропозиції в графік проведення атестації здобувачів вищої освіти;

- Звіти голів комісій з атестації здобувачів вищої освіти (для випускаючих кафедр);

- Пропозиції до проекту наказу про організацію практик студентів;

- Звіти науково-педагогічних працівників про підвищення кваліфікації;

- Звіт про роботу кафедри за навчальний рік.

- Пропозиції про включення кафедральних заходів до календарного плану виховних заходів Інституту;

- Звіти про проведення виховних заходів (на вимогу).

Бібліотека

- Інформацію про забезпеченість студентів літературою з дисциплін кафедри (на вимогу);

- Інформацію про нові видання, що надійшли до бібліотеки.

- Заявки на придбання літератури;

- Інформацію про публікації співробітників (на вимогу);

- Відомості для еталонного комплекту навчальної літератури з кожної дисципліни, що є в бібліотеці і рекомендованого кафедрою.

Проректор з науково-педагогічної роботи

- Інформаційні матеріали про проведення наукових заходів (конференції, семінари, виставки) в країні і за її кордоном;

- Інформаційні та методичні матеріали про проведення конкурсів проектів на гранти та програми фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт, що проводяться міжнародними, та державними організаціями та фондами;

- Допомога при оформленні заявок на конкурси з отримання фінансування за грантами, програмами і контрактами;

- Допомога в укладанні контрактів на виграні гранти, програми фінансування науково-дослідних робіт;

- Консультації та допомогу у пошуку замовників на роботи за договорами з підприємствами та організаціями;

- Допомога в укладанні контрактів на роботи за договорами з підприємствами та організаціями.

- Допомога у підготовці до видання навчальної та навчально-методичної літератури.

- Плани проведення науково-дослідних робіт співробітниками кафедри;

- Інформацію про хід виконання науково-дослідних робіт (на вимогу);

- Науково-технічні звіти по науково-дослідним роботам;

- Документи для оформлення співробітників для участі в науково-дослідній роботі;

- Заявки та анотації для підготовки тематичних планів видання навчальної, наукової та методичної літератури;

- Оригінал-макет видання для редакційної обробки з комплектом супровідних документів про прийом рукописів до видання.

Відділ управління персоналом

- Копію наказу про терміни закінчення трудових договорів з науково-педагогічними працівниками кафедри в наступному навчальному році;

- Посадові інструкції працівників, прийнятих на роботу;

- Інформацію про дату публікації оголошення в засобах масової інформації про заміщення посад науково-педагогічних працівників по кафедрі;

- Форми документів для заповнення;

- Оформлені посвідчення про відрядження;

- Пошту (зовнішню і внутрішню);

- Затверджений графік відпусток працівників;

- Організаційно-розпорядчі документи Інституту.

- Матеріали для оформлення трудових договорів з працівниками кафедри;

- Листи та телеграми для подальшої обробки та відправлення за призначенням;

- Документи для завірення;

- Листи в інші організації для реєстрації;

- Пропозиції до графіку відпусток працівників;

- Заяви працівників про надання відпустки.

З менеджером системи якості

- Форми документів для забезпечення функціонування системи менеджменту якості на кафедрі;
- Допомога в оформленні документів при реалізації процесів системи менеджменту якості.

- Документи кафедри для проведення внутрішніх та зовнішніх аудитів системи менеджменту якості;

- Інформацію про роботу системи менеджменту якості на кафедрі (по семестрах);

- Інформацію для щорічного збору даних;

- Ключові показники якості діяльності кафедри за навчальний рік;

- Комплекти документів, необхідних для ліцензування і акредитації освітніх програм і для комплексної оцінки діяльності (на вимогу).

 

12Перелік документів, записів та даних з якості.

 

В даному розділі Положення про кафедру наводиться перелік документів, необхідних для діяльності кафедри щодо якості з урахуванням класифікації кафедри і її особливостей. Примірний перелік документів кафедри наведено в Додатку Б. 

 

ЛИСТ ПЕРІОДИЧНОГО ОБЛІКУ


Номер 
зміни

Дата

Сторінки зі змінами

Перелік змінених пунктів

 

 

 

 

 ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Посада

П.і.б.

Дата

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ РОЗСИЛКИ* 

Посада

П.І.Б.

Дата отримання

№ екз.

Підпис в отриманні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*в «Листі розсилки» вказані номери врахованих екземплярів. Контрольний екземпляр «Положення про кафедру» знаходиться у першого проректора Інституту.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

Посада

П.І.Б.

Дата

погодження

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

Календарна матриця виконання основних робіт на навчальний рік і розподіл відповідальності і повноважень 
(приклад складання)

Найменування робіт, виконуваних періодично і по місяцях

Результат

Одержувач

Розподіл відповідальності та повноважень

 

Термін виконання

 

ЗК

ВС

ВЯ

НПП

ЗЛ

М,Д

НВП

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Роботи, що виконуються періодично абопостійно
1. Організація і проведення занять з дисциплін кафедри

 

Заняття

 

студенти

 

В

 

ВК

 

 

ВК

 

У

 

 

У

 

За розкладом

 

2. Розробка методичного та інформаційного забезпечення навчальних дисциплін кафедри

Забезпечення

кафедра

В

У

 

ВК

 

У

 

 

За планом

 

3. Проведення виховної роботи з учнями в навчальний та позанавчальний час

Заходи

студенти

В

 

 

ВК

 

 

 

 

За планом

 

4. Проведення засідань кафедри та науково-методичного семінару

Засідання

кафедра

В

ВК

 

ВК

 

 

 

 

За планом

 

5. Проведення або участь у проведенні внутрішніх аудитів (перевірок) системи менеджменту якості

Аудити

кафедра,

В

У

ВК

ВК

ВК

У

У

 

За планом

 

6. Складання та затвердження планів роботи лабораторій кафедри на черговий квартал

План

кафедра,

лабораторія

В

У

 

У

У

 

У

 

грудень, березень,
червень, вересень

 

7. Надання табелю обліку робочого часу співробітників

Табель

бухгалтерія

В

У

 

 

ВК

ВК

 

 

помісячно

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

8. Надання відомостей для складання графіка самостійної роботи студентів на наступний семестр

Відомості

деканат

В

ВК

 

У

 

 

 

 

Листопад, березень

 

9. Надання відомостей про поточну успішність студентів за дисципліни

Відомості

деканат

В

У

 

ВК

 

 

 

 

2 рази на семестр

 

10. Подання відомостей для складання розкладу занять на наступний семестр

Відомості

навчальний 
відділ

В

ВК

 

У

У

 

 

 

Вересень, квітень

 

11. Проведення щотижневих консультацій з дисципліни

Консультації

студенти

В

С

 

Р

 

 

 

 

За розкладом кафедри

 

Вересень
1. Скласти та затвердити план роботи кафедри на навчальний рік

 

План

 

деканат, навчальний відділ, кафедра

 

В

 

ВК

 

ВК

 

ВК

 

ВК

 

У

 

У

 

Вересень

 

2. Скласти та затвердити індивідуальні плани

План

кафедра

В

ВК

 

ВК

 

 

 

 

Вересень

 

3. Оформити прийом на роботу викладачів - погодинників і сумісників

Наказ

відділ 
управління 
персоналом

В

ВК

 

У

 

У

 

 

Вересень

 

4. Спланувати наукову роботу на навчальний рік

План

проректор з науково-педагогіч­ної роботи

В

ВК

 

ВК

 

 

 

 

Вересень

 

5. Узгодити та затвердити робочі навчальні програми дисциплін осіннього семестру

Робочі програми

кафедра

В

ВК

 

У

 

 

 

 

Вересень

 

6. Організувати переддипломну практику студентів

Пропозиція

деканат

В

ВК

 

ВК

У

У

 

 

Вересень

 

7. Провести зимові державні іспити

Екзаменаційні відомості

деканат

В

ВК

 

ВК

 

У

 

 

Вересень

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

8. Спланувати роботу науково-методичного семінару кафедри на навчальний рік

План

кафедра

В

ВК

 

ВК

 

 

 

 

Вересень

 

9. Представити звіт за підсумками літньої сесії і роботи кураторів у весняному семестрі

Звіт

деканат

В

ВК

 

ВК

 

 

 

 

Вересень

 

10. Перевірити стан навчально-методичного комплексу дисциплін осіннього семестру

Засідання кафедри

кафедра

В

ВК

 

У

 

 

 

 

Вересень

 

11. Перевірити готовність навчальних лабораторій до занять в осінньому семестрі

Засідання кафедри

кафедра

В

У

 

У

 

 

 

 

Вересень

 

Жовтень

1. Надати пропозиції до плану видання навчальної літератури

 

Пропозиції

 

деканат, відділ методичної роботи і практик

 

В

 

ВК

 

 

ВК

 

 

 

 

Жовтень

 

2. Представити пропозиції до плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Пропозиції

відділ методичної роботи і практик

В

ВК

 

ВК

 

 

 

 

Жовтень

 

3. Представити пропозиції до консолідованого бюджету Інституту на наступний календарний рік

Пропозиції

перший проректор

В

ВК

 

ВК

ВК

У

У

 

Жовтень

 

4. Надати звіти викладачів про підвищення
кваліфікації у весняному семестрі

Звіт

відділ методичної роботи і практик

В

ВК

 

ВК

 

 

 

 

Жовтень

 

5. Представити пропозиції щодо складу комісії з атестації здобувачів вищої освіти

Пропозиції

відділ методичної роботи і практик

В

ВК

 

У

 

 

 

 

Жовтень

 

7. Провести закріплення тем дипломних проектів (робіт) студентів-заочників (зимові іспити)

Пропозиції

деканати

В

ВК

 

ВК

 

 

 

 

Жовтень

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Листопад
1. Представити пропозиції по місцях практик студентів

 

Пропозиції

 

відділ методичної роботи і практик

 

В

 

ВК

 

 

ВК

 

 

 

Листопад

2. Дати пропозиції щодо укладення договорів про практиках

Пропозиції

відділ методичної роботи і практик

В

ВК

 

У

 

 

 

Листопад

Грудень
1. Перевірити готовність навчальних лабораторій до занять весняного семестру

 

Засідання кафедри

 

кафедра

 

В

 

У

 

 

ВК

 

ВК

 

 

У

Листопад

2. Перевірити стан навчально-методичного комплексу дисциплін другого семестру

Засідання кафедри

кафедра

В

ВК

 

У

 

 

 

Листопад

3. Організувати і провести роботу зимової екзаменаційної комісії (для студентів денної форми навчання)

Випуск

деканат

В

ВК

 

ВК

 

 

 

Листопад

Січень
1. Надати звіти викладачів про підвищення
кваліфікації в осінньому семестрі

 

Звіт

 

відділ методичної роботи і практик

 

В

 

ВК

 

 

ВК

 

 

 

Січень

2. Надати список викладачів, що направляються на підвищення кваліфікації в наступному навчальному році (з зазначенням терміну і форми проведення)

Список ПВС

відділ методичної роботи і практик

В

ВК

 

У

 

 

 

Січень

3. Узгодити та затвердити робочі навчальні програми дисциплін весняного семестру

Робочі програми

кафедра

В

ВК

 

ВК

 

 

 

Січень

4. Надати науково-дослідні роботи студентів на внутрішній конкурс Інституту

Пропозиції

деканат

В

ВК

 

ВК

 

 

 

Січень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Подати заяви на гранти

Пропозиції

проректор з науково-педагогіч­ної роботи

В

ВК

 

ВК

 

 

 

Січень

6. Перевірити виконання плану надання рукописів на видання

Засідання кафедри

кафедра

В

ВК

 

У

 

 

 

Січень

7. Представити пропозиції в графік літніх відпусток

Пропозиції

відділ 
управління 
персоналом

В

ВК

 

У

ВК

У

У

Січень

8. Представити звіт з науково-дослідної роботи за календарний рік

Звіт

проректор з науково-педагогіч­ної роботи

В

ВК

 

ВК

ВК

У

У

Січень

Лютий
1. Підвести підсумки роботи кафедри за 1-е півріччя

 

Засідання кафедри

 

кафедра

 

В

 

ВК

 

 

ВК

 

ВК

 

 

Лютий

2. Провести аналіз підсумків роботи СМК за 1-е півріччя

Довідка

менеджер
з якості

В

ВК

ВК

ВК

ВК

У

У

Лютий

3. Представити звіт за підсумками зимової сесії і роботи  кураторів в осінньому семестрі

Звіт

деканат,кафедра

В

ВК

 

ВК

 

 

 

Лютий

4. Подати відомості для проведення конкурсного відбору викладачів на посади науково-педагогічних працівників

Відомості

відділ 
управління 
персоналом

В

ВК

 

ВК

 

У

 

Лютий

5. Організувати і провести роботу зимової екзаменаційної комісії (для студентів-заочників)

Випуск

деканат

В

ВК

 

ВК

 

У

 

Лютий

Березень
1. Надати  для затвердження теми дипломних проектів (робіт) та керівників (літні іспити)

 

Пропозиції

 

деканат

 

В

 

ВК

 

 

ВК

 

 

 

Березень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2. Надати список рецензентів дипломних проектів (робіт)

Список

деканат

В

ВК

 

У

 

 

 

Березень

3. Надати пропозиції щодо коригування закріплення навчальних дисциплін за кафедрами на наступний навчальний рік

Пропозиції

навчальний відділ

В

ВК

 

У

 

 

 

Березень

4. Представити звіт екзамен. комісії за зимовий період (за всіма формами навчання)

Список

деканат, відділ методичної роботи і практик

В

ВК

 

У

 

 

 

Березень

Квітень
1. Прийняти участь у внутрішній конференції

 

Програма конференції

 

кафедра

 

В

 

ВК

 

 

ВК

 

 

У

 

Квітень

2. Погодити робочі навчальні плани (розподіл
навантаження науково-педагогічних працівники) на наступний навчальний рік

Робочі навчальні плани

навчальний відділ

В

ВК

 

ВК

 

 

 

Квітень

3. Провести коригування еталонного комплекту навчальної літератури з дисципліни в бібліотеці Інституту

Пропозиції

бібліотека

В

У

 

ВК

 

У

 

Квітень

Травень
1. Зробити розрахунок навчального навантаження і штатів науково-педагогічних працівників на наступний навчальний рік

 

Розрахунок

 

навчальний відділ

 

В

 

ВК

 

 

У

 

 

 

Травень

2. Надати пропозиції щодо коригування штатного розкладу

Пропозиції

деканат, 
фінансово-економічний 
відділ

В

ВК

 

 

 

 

 

Травень

3. Затвердити розподіл навчального навантаження між викладачами кафедри

Засідання кафедри

кафедра

В

ВК

 

У

 

 

 

Травень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. Провести атестацію аспірантів

Засідання кафедри

проректор з науково-педагогіч­ної роботи

В

 

 

ВК

 

 

 

Травень

5. Провести конкурсний відбір викладачів на посади науково-педагогічних працівників

Засідання кафедри

відділ 
управління 
персоналом

В

ВК

 

У

 

 

 

Травень

Червень
1. Надати для затвердження теми дипломних проектів (робіт) та керівників (зимові іспити)

 

Пропозиції

 

деканат

 

В

 

ВК

 

 

ВК

 

 

 

Червень

2. Надати список рецензентів дипломних проектів (робіт)

Список

деканат

В

ВК

 

У

 

 

 

Червень

3. Організувати і провести роботу річної екзаменаційної комісії

Випуск

деканат

В

ВК

 

ВК

 

 

 

Червень

4. Представити річний звіт з науково-дослідної роботи

Звіт

проректор з науково-педагогіч­ної роботи

В

ВК

 

ВК

 

 

 

Червень

5. Провести аналіз даних системи менеджменту якості по кафедрі за навчальний рік

Довідка

менеджер з якості

В

ВК

ВК

ВК

ВК

У

У

Червень

6. Провести аналіз контролю успішності студентів за навчальний рік

Засідання кафедри

кафедра

В

ВК

 

ВК

 

 

 

Червень

Липень
1. Представити звіт і показники якості діяльності кафедри за навчальний рік

 

Відомості

 

деканат

 

В

 

ВК

 

 

ВК

 

У

 

У

 

У

Липень

 

 

 

Умовні позначення посад співробітників кафедри:
ЗК - завідувач кафедрою;
ВС - вчений секретар;
ВЯ - уповноважений з якості;
НПП – науково-педагогічні працівникі;
ЗЛ - завідувач лабораторією;
М - методист;
Д - документознавець;
НВП - посади навчально-виховного персоналу

 

 

Позначення:
В- відповідальний, відповідає за проведення і кінцевий результат роботи (власник процесу);
ВК – виконавець, виконує роботу;
У – учасник,  сприяє у проведенні роботи.

 

 

                         

 

Додаток Б

Примірний перелік документів, записів та даних щодо якості

Документи кафедри

Базові документи

 1. Положення про кафедру.
 2. Паспорт кафедри.
 3. План роботи кафедри.
 4. Стандарт вищої освіти (випускова кафедра).
 5. Концепція освітньої діяльності спеціальності (випускова кафедра).
 6. Графіки навчального процесу.
 7. Навчальний та робочі навчальні плани спеціальності (копія).
 8. Накази і розпорядження керівництва Інституту (копія).
 9. Індивідуальні плани роботи викладачів.
 10. Протоколи засідань кафедри.
 11. Документи про підвищення кваліфікації та перекваліфікацію кадрів.
 12. Загальний обсяг годин по кафедрі та розподіл їх між викладачами. Звіти про виконання навчального навантаження.
 13. Посадові інструкції персоналу кафедри.
 14. Навчально-методичні комплекси дисциплін.
 15. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти (випускова кафедра).
 16. Програма атестації здобувачів вищої освіти (випускова кафедра).
 17. Відомості про працевлаштування випускників (випускова кафедра).
 18. Звіти голів комісій з атестації здобувачів вищої освіти (випускова кафедра).
 19. Взаємодія з організаціями та підприємствами.
 20. Документи з виховної роботи зі студентами.
 21. Плани та звіти з науково-дослідної роботи кафедри, інші документи науково-дослідної роботи (тому числі і з студентами).
 22. Журнал взаємовідвідування занять викладачами кафедри.
 23. Звіт про роботу кафедри за рік.
 24. Номенклатура справ кафедри.

 Документи системи менеджменту якості

 1. Політика керівництва в області якості.
 2. Політика керівництва у сфері якості та цілі кафедри у сфері якості.
 3. Результати внутрішніх і зовнішніх аудитів системи менеджменту якості, проведених на кафедрі, виконання коригувальних та попереджувальних дій.
 4. Журнал реєстрації невідповідностей діяльності кафедри.
 5. Самоаналіз діяльності кафедри

 Документи за технічним станом

 1. Перелік обладнання.
 2. Відомості про ремонт обладнання, та його перевірку.
 3. Відомості про повірки (калібрування та атестації засобів вимірювання (контролю)) (для наукових лабораторій).
 4. Результати перевірок стану приміщень та відповідного обладнання (Енергопостачання, вентиляція тощо).
 5. Акт готовності до нового навчального року.
 6. Паспорта кабінетів, навчально-наукових лабораторій і виробничих приміщень.
 7. Журнали інструктажу з техніки безпеки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика сайту

Количество просмотров материалов
5891

Відвідувачі сайту

Сейчас 47 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

JoomShaper