Регламент роботи інституту на 2016-2017 навчальний рік - Морський інститут післядипломної освіти ім.контр-адмірала Ф.Ф.Ушакова

Регламент роботи інституту на 2017-2018 навчальний рік

 

 

 

 

ПЗ «МОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ КОНТР-АДМІРАЛА ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА УШАКОВА»

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

______________ Е.М. П’ятаков

«27» вересня 2016 року

 

 

врахований екземпляр №___

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ІНСТИТУТУ

на 2017-2018 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

Схвалено

Вченою Радою інституту

протокол від 27 вересня 2017 p. №1

Вчений секретар

______________ Н.М. Стеценко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Херсон – 2017

 

ПЕРЕДМОВА

 

Регламент роботи Інституту розроблений першим проректором І.В. Соколом, проректором з навчально-методичної роботи А.О. Гамелаурі.

Регламент роботи Інституту затверджується ректором морського інституту післядипломної освіти імені контр-адмірала федора федоровича Ушакова (далі – Інститут).

Вводиться в дію з моменту затвердження.

 

І.     Загальні положення

 

Регламент роботи інституту є внутрішнім нормативним документом, що  встановлює порядок організації діяльності Інституту на 2017-2018 навчальний рік.

Інститут у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом, колективним договором та Правилами внутрішнього розпорядку Інституту.

У межах своїх повноважень ректор організовує діяльність Інституту і здійснює систематичний контроль за дотриманням законодавчих актів у роботі підрозділів.

 

II.    Організація роботи інституту

 1. 1.    Планування роботи

Планування роботи Інституту здійснюється з метою координації роботи факультетів, кафедр, інших структурних підрозділів. Робота структурних підрозділів організовується відповідно до планів. Планові заходи, як правило, проводяться у  визначені робочі дні тижня.

У планах передбачаються заходи, спрямовані на виконання законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, наказів і розпоряджень ректора Інституту.

Розділи плану роботи Інституту:

 1. Навчально-виховна робота зі студентами;
 • Навчальна робота;
 • Навчально-методична робота;
 • Забезпечення якості освітніх послуг;
 1. Інноваційна, науково-дослідна робота та міжнародне співробітництво;
 • Організаційні заходи;
 • Інноваційна та науково-дослідна робота викладачів;
 • Науково-дослідна робота молодих вчених та студентів;
 • Міжнародне співробітництво;
 1. Моніторинг якості освіти;
 2. Бібліотека Інституту;
 • Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів;
 1. Профорієнтаційна робота;
 2. Інформатизація і комп’ютерізація та технічне забезпечення навчального процесу;
 3. Організація вступної компанії Інституту;
 4. Виховна робота;
 • Організаційні заходи;
 • Національно-патріотичне виховання;
 • Морально-етичне виховання;
 • Громадсько-правове виховання;
 • Трудове виховання;
 • Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя;
 1. Питання роботи системи менеджменту якості ISO 9001:2015;
 2. Практичне та виробниче навчання
 3. Робота з громадськістю

Структурні підрозділи Інституту планують свою діяльність відповідно до стратегії діяльності Інституту та положень про підрозділи.

Плани роботи структурних підрозділів підписуються їх керівниками й затверджуються ректором та проректорами згідно з розподілом обов'язків.

Затверджені плани структурних підрозділів подаються ректору до 10 вересня у друкованому вигляді та в електронному варіанті для підготовки плану роботи Інституту.

Працівники структурних підрозділів Інституту складають особисті плани роботи, які затверджуються їх керівниками.

Виконання планів структурними підрозділами контролюється ректором, проректорами, а виконання планів працівниками Інституту – їх безпосередніми керівниками.

Оригінал плану роботи Інституту знаходиться у проректора з науково-педагогічної роботи, плани структурних підрозділів – у відповідних підрозділах, індивідуальні плани науково-педагогічних працівників – на кафедрах.

 

2.    Підготовка засідань Вченої ради інституту / факультету

Організацію підготовки засідань вченої ради Інституту / факультету здійснює вчений секретар (секретар ради).

Засідання вченої ради Інституту проводиться у останній четвер непарних місяців (вересень, листопад, січень, березень, травень). Засідання Вченої ради факультету проводяться не рідше одного разу на два місяці. Засідання вченої ради Інституту /      факультету можуть проводитися також позапланово у разі потреби.

Проект плану роботи вченої ради Інституту / факультету формується вченим       секретарем Інституту (секретарем ради факультету) за пропозиціями кафедр,           факультетів, структурних підрозділів Інституту, які подаються ними не пізніше, ніж за 20  календарних днів до початку нового навчального року.

План роботи вченої ради Інституту / факультету на навчальний рік                     затверджується ректором / деканом не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку  нового навчального року.

Зміни до затвердженого плану роботи вносяться за рішенням ректора / декана на підставі доповідних записок керівників відповідних підрозділів з відома проректорів, які керують даним підрозділом.

Матеріали до чергового засідання Вченої ради Інституту / факультету не пізніше ніж за 5 днів до дня засідання подаються вченому секретарю (секретарю ради), який формує порядок денний засідання ради, погоджує його з головою ради та за 3 дні до засідання забезпечує ознайомлення з документами членів Вченої ради Інституту /       факультету.

Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради Інституту / факультету покладається на визначених керівників підрозділів Інституту.

Матеріали, що надані пізніше встановленого терміну, можуть бути включені до порядку денного засідання ради лише з дозволу голови ради.

Порядок підготовки та оформлення матеріалів до засідання Вченої ради ІнститутУ / факультету

Матеріали, що подаються секретарю Вченої ради Інституту / факультету до чергового засідання ради:

-     проект рішення ради щодо завдань, строків виконання, підрозділів і прізвищ посадових осіб, відповідальних за контроль виконання рішення в цілому, узгоджений з виконавцями;

-     доповідна записка з обґрунтуванням пропозицій, що вносяться (в необхідних випадках – з додатками);

-     проекти наказів та розпоряджень, передбачених рішенням ради;

-     список осіб, які запрошуються на засідання ради, із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повністю), посади і місця роботи.

Проект рішення ради, доповідна записка, проект наказу (розпорядження), додатки повинні мати конкретні заголовки, що розкривають основний зміст питання.

На засідання Вченої ради Інституту / факультету запрошуються члени ради, керівники структурних підрозділів та особи, які мають безпосереднє відношення до питань, що розглядаються. Запрошення цих осіб (запрошених) здійснює Вчений секретар (секретар ради) за погодженням із головою ради.

Вчений секретар (секретар ради) забезпечує своєчасність подання документів на розгляд та перевіряє правильність їх оформлення.

Матеріали до засідання ради підписує керівник підрозділу, який вносить питання на розгляд, і візують проректори за напрямами діяльності.

На засіданні Вченої ради Інституту / факультету ведеться протокол, в якому фіксуються хід і результати проведеного засідання.

Протоколи засідань Вченої ради Інституту / факультету зберігаються у Вченого секретаря (секретаря ради).

Доопрацювання рішень ради з урахуванням зауважень і пропозицій членів ради проводять відповідні підрозділи або посадові особи в 5-денний термін (календарний), якщо радою не встановлений інший.

Рішення Вченої ради Інституту /факультету провадяться в життя, як правило, наказами ректора/ розпорядженнями декана.

Секретар Вченої ради Інституту / факультету забезпечує своєчасність подання, якість оформлення документів для розгляду на засіданні ради, наявність необхідних матеріалів, хід опрацювання документів після розгляду, контроль за виконанням рішень ради.

 

3.    Режим роботи інституту

3.1. Режим роботи ректора

робочий час

08.15– 17.00

робота з документами

09.00 – 12.00

перерва на обід

12.00 – 12.45

прийом співробітників

13.00 – 15.00

прийом відвідувачів

15.00 – 16.00

робота з документами

16.00 – 17.00

 

3.2. Режим роботи проректорів

робочий час

8.15 – 17.00

робота з документами

9.00 – 12.00

перерва на обід

12.00 – 12.45

прийом відвідувачів

13.30 – 16.30

Щопонеділка о 16.00 перший проректор проводить нараду з деканами, завідувачами кафедр, начальником заочного відділення, начальником відділу управління персоналом, завідувачем відділення професійної підготовки, завідувачем відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців морської індустрії.

Раз на два тижні по вівторках парних тижнів о 16.00 проректор з навчально-методичної роботи проводить нараду з деканами, завідувачами кафедр, завідувачем відділення професійної підготовки, завідувачем відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців морської індустрії.

Раз на два тижні по вівторках непарних тижнів о 16.00 проректор з науково-педагогічної роботи проводить нараду з деканами і завідувачами кафедр.

 

3.3. Режим роботи факультетів, кафедр, бібліотеки, відділень, відділів

робочий час

8.15 – 17.00

перерва на обід

12.00 – 12.45

 

3.4. Режим проведення навчальних занять

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

I пара

08.30-09.50

I пара

14.50-16.10

II пара

10.00-11.20

III пара

11.50-13.10

IІ пара

16.20-17.40

IV пара

13.20-14.40

V пара

14.50-16.10

ІІI пара

17.50-19.10

VI пара

16.20-17.40

VIІ пара

17.50-19.10

IV пара

19.20-20.40

VIІІ пара

19.20-20.40

 

4.    Проведення засідань ректорату інституту, засідань кафедр

Засідання ректорату інституту проводяться о 13.00 першого та третього четверга місяця, а також у разі потреби.

На засіданнях ректорату розглядаються питання діяльності Інституту, планові та поточні питання, питання контролю за виконанням завдань та доручень ректора. Порядок денний засідань формується секретарем ректорату на основі перспективних та поточних програм і планів, доручень ректора.

У разі потреби з питань, включених до порядку денного, на засідання ректорату запрошуються посадові особи, яких стосується обговорюване питання, які безпосередньо вивчали стан питання, що розглядається, здійснювали аналіз та експертизу поданих матеріалів.

Під час засідань ректорату особою, призначеною ректором, ведеться протокол. За необхідності прийняті рішення оформлюються окремими наказами, розпорядженнями чи дорученнями ректора. Контроль за виконанням цих доручень здійснюється у встановленому порядку.

Засідання кафедри з питань навчально-виховної, методичної діяльності та наукової роботи проводяться згідно з порядком денним, що формується завідувачем кафедри, не менше ніж 1 раз на місяць. Час і день проведення засідання призначає  завідувач кафедри. Під час проведення засідань кафедри секретар кафедри, за дорученням завідувача, веде протокол.

Надання офіційної інформації щодо діяльності Інституту, засідань ректорату та інших заходів, що відбуваються в Інституті, засобам масової інформації здійснює ректор або проректори за дорученням ректора.

 

5.    Проведення наради з питань роботи системи менеджменту якості ISO 9001:2015

наради з питань роботи системи менеджменту якості ISO 9001:2015 проводить представник адміністрації з якості (перший проректор). Нарада проводиться один раз на рік після проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту якості Інституту. Нараду готує менеджер з якості. До розгляду на нараду виносяться питання аналізу і підвищення якості процесів, що відбуваються в Інституті, а також з метою усунення невідповідностей, що були виявлені під час внутрішнього аудиту. На нараду запрошуються всі керівники структурних підрозділів, відділів та відділень.

Під час проведення наради секретар засідання веде протокол.

 

6.    Порядок організації діловодства

Діловодство в Інституті здійснюється відповідно до інструкції з діловодства.

Відповідальність за організацію діловодства в Інституті покладається на загальний відділ, а у структурних підрозділах – на їх керівників.

Керівники структурних підрозділів призначають відповідального працівника за ведення діловодства й контроль за виконанням та зберіганням документів, про що письмово повідомляють загальний відділ.

Уся документація, що надходить до Інституту, приймається централізовано та реєструється загальним відділом.

Працівникам Інституту, незалежно від їх посади, забороняється приймати кореспонденцію безпосередньо від представників  інших установ без її реєстрації у встановленому порядку.

Керівники усіх рівнів в Інституті зобов'язані своєчасно розглядати документи, що поступили до них, і невідкладно передавати їх із відповідними резолюціями виконавцям.

Резолюції на документах повинні бути чіткими, із зазначенням конкретних виконавців та дій щодо виконання документів, строків виконання тощо.

У випадку, коли працівник іде у відпустку, виїздить у тривале відрядження, звільняється із займаної посади, він передає отримані для опрацювання службові документи керівнику структурного підрозділу.

 

Розгляд Інститутом звернень і запитів, іншої кореспонденції

Документи, що надходять до Інституту з Міністерства освіти і науки України, виконуються у вказані в них терміни.

Заяви, звернення й скарги громадян розглядаються у 30-денний термін від дня надходження, якщо не встановлено інший термін розгляду. У разі відсутності потреби додаткової перевірки й вивчення, звернення громадян розглядаються невідкладно, але не пізніше 15 днів.

Термін виконання може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а в разі її відсутності – посадової особи, яка її заміщує.

Термін розгляду документа може бути подовжено за обґрунтованим проханням виконавця, що подається не пізніше ніж за 3 дні до закінчення встановленого терміну, а щодо документа без зазначеного терміну виконання – до закінчення 30-денного терміну від дня його підписання. У разі подовження терміну розгляду документа, що знаходиться на контролі, виконавець в обов'язковому порядку повинен повідомити про це загальний відділ.

 

7.    Порядок підписання документів

Документи, що надсилаються до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, а також угоди, в тому числі міжнародні, розпорядчі документи з питань розподілу та використання коштів, матеріальних цінностей, автотранспорту, матеріально-технічної бази Інституту, накази підписуються лише ректором, а в разі його відсутності – першим проректором.

Такі документи повинні мати візи проректорів (згідно з розподілом обов'язків), керівника відповідного структурного підрозділу, виконавця.

Діловодство в Інституті ведеться державною мовою.

 

8.    Порядок відправлення вихідної кореспонденції

Вихідна кореспонденція приймається загальним відділомвід структурних підрозділів до 15:30 робочого дня.

Відправлення або передача працівниками Інституту вихідної кореспонденції без її реєстрації у загальному відділі не допускається.

Кожен документ візується безпосереднім виконавцем, що складається з його прізвища і номера службового телефону, які зазначаються на лицьовому боці в нижньому лівому кутку останнього аркуша документа.

 

 

ЛИСТ ПЕРІОДИЧНОГО ОБЛІКУ


Номер 
зміни

Дата

Сторінки зі змінами

Перелік змінених пунктів

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

Посада

П.і.б.

Дата

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ РОЗСИЛКИ*

 

Посада

П.І.Б.

Дата отримання

№ екз.

Підпис в отриманні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*в «Листі розсилки» вказані номери врахованих екземплярів. Контрольний екземпляр знаходиться у першого проректора Інституту.

 

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

Посада

П.І.Б.

Дата

погодження

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика сайту

Количество просмотров материалов
5889

Відвідувачі сайту

Сейчас 45 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

JoomShaper